Regulamin

Regulamin Serwisu osrodeksukces.pl

1. Zasady i definicje
Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony internetowej osrodeksukces.pl oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek SUKCES. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Serwisu, zwanych dalej Użytkownikami.
Pojęcia:
1) Administrator/ Sprzedawca/Organizator –
OŚRODEK PSYCHOTERAPII SUKCES SP. Z O. O.
Pustułeczki 37a, 02–811 Warszawa
NIP 521 190 86 73
3) Użytkownik/Usługobiorca/Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze strony osrodeksukces.pl
4) Kurs – szkolenie bądź warsztaty przygotowane przez organizatora
5) Konto – przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu. Konto powiązane jest z Imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym podanym podczas rejestracji użytkownika.
6) Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Ośrodek SUKCES z klientem serwisu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie
7) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
2. Zawarcie umowy sprzedaży
1) Usługobiorca może składać zamówienia przez całą dobę
2) Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.
3) W Formularzu Zamówień usługobiorca wskazuje:
– Imię i nazwisko
– Adres
– Numer telefonu oraz adres email, do którego będzie przyporządkowane konto. Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
4) Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera przycisk „Złóż zamówienie i przejdź do płatności”.
5) Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia.
6) Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.
3. Formy zapłaty
1) W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówienia zapłaty można dokonać systemem płatności elektronicznych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o. (przelewy24.pl).
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2) Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.
3) Sprzedawca wystawia faktury VAT. Faktury dostarczane będą na życzenie Kupującego w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę.
4. Realizacja umowy sprzedaży
1) Realizacja szkolenia następuje w terminie i miejscu określonym dla danego szkolenia
2) Niestawienie się na szkoleniu nie jest podstawą do zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniu
5. Realizacja umowy sprzedaży

1) Odstąpienie od umowy jest możliwe w ciągu 14 dni od jej zawarcia, jednakże nie później niż na 4 dni przed terminem szkolenia/konferencji, której umowa ta dotyczy. Chęć rezygnacji z umowy należy należy zgłosić wysyłając wiadomość na adres sukces.sukces@gmail.com.
2) Organizator/Administrator zwraca poniesione koszty w przypadku rezygnacji z umowy poprzez pośrednika płatności online.

6. Reklamacje
1) Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Ośrodek SUKCES będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres sukces.sukces@gmail.com
2) Organizator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.
7. Postanowienia końcowe
1) Organizator/ Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie serwisu
2) Organizator/Administrator zastrzega sobie prawo wyłączenia serwisu celem jego modernizacji lub naprawy.
3) Organizator/ Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
4) Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.
5) Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.