Regulamin, RODO, Prywatność

REGULAMIN

Informacje ogólne
Za pośrednictwem strony internetowej osrodeksukces.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju produktów – m. in. pomocy terapeutycznych oraz szkoleń dla psychologów, pedagogów i nauczycieli.

Właścicielem strony internetowej i podmiotem odpowiedzialnym za realizację procesu zakupowego jest: Sukces Joanna Andrzejewska ul. Bacha 34/1202, 02-743 Warszawa, NIP: 5211908673 REGON: 016179104 z którą kontakt możliwy jest pod adresem e-mail biuro@osrodeksukces.pl lub pocztowo ul. Niedźwiedzia 4b, 02-747 Warszawa.

Definicje
Na potrzeby regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Strona internetowa – strona internetowa funkcjonująca pod adresem: https://osrodeksukces.pl,

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu,

3. Produkt – rzecz ruchoma lub treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony internetowej,

4. Sprzedawca – Sukces Joanna Andrzejewska ul. Bacha 34/1202, 02-743 Warszawa, NIP: 5211908673 REGON: 016179104,

5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Produktu,

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

Zakup produktów
1. Użytkownik może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Strony internetowej. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Produktu w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto.

2. Po dokonaniu wyboru Produktu, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, a następnie po weryfikacji ilości i rodzaju Produktu kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”.

3. Następnie Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.

4. Płatność realizowana jest poprzez wykonanie bezpośredniego przelewu bankowego na konto Sprzedawcy lub za pośrednictwem bramki płatności, w przypadku której podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A,

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

5. Czas realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych od momentu potwierdzenia poprawnego wykonania płatności za pomocą płatności elektronicznych lub kartą. W przypadku przelewu tradycyjnego, czas liczony jest od zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedawcy.

6. W przypadku zakupu Produktu będącego rzeczą ruchomą, Sprzedawca dostarczy zakupiony Produkt za pośrednictwem, firmy kurierskiej lub paczkomatu lub poczty polskiej na adres podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia. Istnieje również możliwość zakupu z odbiorem osobistym (należy wybrać właściwy sposób przy finalizacji zamówienia) Termin dostarczenia produktu to suma czasu potrzebnego na wysłanie przesyłki przez Sprzedawcę oraz czasu dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać Produkt nie później niż 7 dni roboczych od daty otrzymania płatności za Produkt.

7. W przypadku wykupienia dostępu do Produktu w wersji cyfrowej, informacje umożliwiające dostęp do Produktu zostaną wyświetlone na stronie potwierdzającej zakup oraz przekazane w formie wiadomości e-mail na adres podany podczas dokonywania zakupu.

8. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wewnętrzne awarie i nieprawidłowości w działaniu platform szkoleniowych, poczty elektronicznej i operatorów wysyłek, które nie są od niego zależne. W przypadku zdarzenia losowego lub problemu niezależnego od Sprzedawcy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie usługi, Sprzedawca natychmiast poinformuje Klientów o istniejących przeszkodach i w ciągu 24 godzin przedstawi możliwe rozwiązania w celu przekazania pełnowartościowego produktu.

9. Wysyłka materiałów elektronicznych:

  • Zakupione materiały w wersji cyfrowej, są wysyłane natychmiast w załączniku do potwierdzenia zamówienia.
  • Wszelkie dodatki w wersji cyfrowej znajdujące się w ofercie szkoleń online oraz stacjonarnych są wysyłane na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia, najpóźniej 3 dni od terminu w którym szkolenie się odbyło.
  • Nagrania szkoleń online (jeśli przysługują), są wysyłane najpóźniej w ciągu 24 godzin od ostatniego dnia szkolenia. W przypadku otrzymania informacji o nieotrzymaniu lub problemie z odtworzeniem nagrań, Sprzedawca zobowiązuje się podjąć działania mające na celu dostarczenie nagrań np. przez przesłanie dodatkowych instrukcji lub wykorzystanie innej platformy.

Certyfikaty i zaświadczenia

  1. W ofercie szkolenia znajduje się informacja jaki rodzaj dokumentu otrzymują uczestnicy oraz na jakich warunkach.
  2. Szkolenia stacjonarne – po ostatnim dniu szkolenia przekazywane są wersje fizyczne, podpisane przez prowadzącego.
  3. Szkolenia online – uczestnicy otrzymują certyfikat lub zaświadczenie w wersji cyfrowej na adres e-mail podany w zamówieniu. Wysyłka następuję najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia.
  4. W przypadku zamówienia oryginału zaświadczenia lub certyfikatu, zostają one wysłane kurierem lub pocztą w ciągu 48 godzin od momentu w którym powstała ich elektroniczna wersja i przesłana do uczestnika.

Odstąpienie od umowy
1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

*Zwrot środków: Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Reklamacje
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Produkt wolny od wad.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego opisanego w Regulaminie.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres e-mail Sprzedawcy lub poprzez formularz kontaktowy na Stronie internetowej.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo: Porady dla Konsumentów oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Zmiany Regulaminu
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

Polityka prywatności / RODO
Postanowienia ogólne:
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze strony internetowej pod adresem www.osrodeksukces.pl
Administratorem danych jest: Sukces Joanna Andrzejewska ul. Bacha 34/1202, 02-743 Warszawa, NIP: 5211908673 REGON: 016179104
Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji do niezbędnego minimum wymaganego do zrealizowania usług na najwyższym poziomie.
Dane osobowe nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu realizacji usługi oraz z zakresu udzielonej zgody.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Konsumentów, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Konsument) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

Cel zbierania danych
Dane podane przez Konsumenta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.
Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z i ustosunkowania się do zapytanie Konsumenta.

Podstawa przetwarzania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego, tj. złożenia Zamówienia.
Podczas rejestracji w Sklepie Internetowym Zamawiający podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.

Dostęp do danych osobowych
Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Sprzedawca zapewnia swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania poprzez Sklep Internetowy lub kontakt telefoniczny.
Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.
Dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwanie danych osobowych Klient może dokonywać w dowolnym czasie poprzez swoje konto w Sklepie Internetowym, po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.
Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Sklepu Internetowego poprzez pocztę elektroniczną.
Usunięcie konta
Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie usunąć konto poprzez Sklep Internetowy lub kontakt telefoniczny.
Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

Polityka dotycząca ciasteczek (cookies)
Przez używanie stron Sklepu Internetowego Konsument wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką dotyczącą ciasteczek.
Sklep Internetowy generuje pliki cookies, które zapamiętują informacje o Użytkowniku i umożliwiają późniejsze rozpoznanie przez serwer.
Cookies w żaden sposób nie uszkadzają systemu w komputerze, a każda przeglądarka internetowa ma możliwość ich wyłączenia.
Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używanie przez Sklep Internetowy ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron Sklepu Internetowego.
Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania różnych stron w Sklepie Internetowym.
Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas ważności ciasteczka (czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Zazwyczaj ciasteczka są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są indywidualne ustawienia i dzięki nim można się zalogować na indywidualne konto.
Jeżeli Użytkownik uważa, że obecność plików cookies narusza prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki.

Postanowienia końcowe
Administrator zdaje sobie sprawę, że ponosi odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych przez Konsumentów. Kwestie bezpieczeństwa traktuje niezwykle poważnie. Dlatego dokłada starań, aby chronić Sklep Internetowy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.
Administrator stosuje urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.