Terapia ręki | Hand therapy – english below

Terapia ręki to rodzaj terapii zajęciowej, która ma na celu poprawę postawy ciała i funkcjonowania kończyn górnych oraz ręki.

Terapia ta skupia się na indywidualnie dobranych ćwiczeniach do potrzeb dziecka, które poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową, stabilizację mięśni obręczy barkowej oraz zwiększają zdolności manipulacyjne dłoni. Dzięki tym działaniom dziecko może nauczyć się sprawniej poruszać rękami i palcami podczas wszystkich czynności wymagających precyzyjnych ruchów i pewnego chwytu (np: chwytanie przedmiotów, rysowanie, pisanie, wycinanie nożyczkami, wiązanie butów, zapinanie guzików).

Terapia jest szczególnie pomocna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, ASD, porażeniem mózgowym i ADHD. Korzyści płynące z terapii ręki to zwiększenie siły i zręczności ręki, poprawa koordynacji ruchowej oraz zwiększenie pewności siebie i niezależności dziecka.

Wskazania do terapii ręki:

trudności w obszarze grafomotoryki (np: nieczytelne i niestaranne pismo, problemy z wycinaniem nożyczkami)
trudności w samoobsłudze (np: samodzielne ubieranie się, zapinanie guzików, wiązanie butów, posługiwanie się sztućcami)
trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów lub manipulowaniem przedmiotami
zaburzenia integracji sensorycznej
zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
zaburzenia małej motoryki z powodu nieprawidłowego napięcia mięśniowego (trudności z utrzymaniem kredek)
nieprawidłowa postaw ciala

Cele terapii ręki:

poprawa zakresu ruchu w stawach oraz zwiększenie siły mięśniowej
stymulacja rozwoju dużej motoryki (kręgosłup, barki, ramiona) i małej motoryki (nadgarstek, dłoń, palce)
poprawa postawy ciała przy pisaniu
usprawnienie umiejętności motorycznych
analiza umiejętności grafomotorycznych
rozwój prawidłowego ułożenia ręki podczas pisania
usprawnianie chwytno-manipulacyjnych czynności ręki w samoobsłudze
rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej
wzmacnianie koncentracji
usprawnienie umiejętności przekraczania lini środka ciała

Cennik terapii ręki:

Konsultacja 60 min – 150 zł
Terapia ręki:
30 min – 90 zł
45 min – 110 zł
60 min -130 zł

Hand Therapy

Hand therapy is a type of occupational therapy that aims to improve body posture and the functioning of the upper extremities and hands.

This therapy focuses on individually tailored exercises to meet the needs of the child, which improve visual-motor coordination, stabilize the muscles of the shoulder girdle, and increase hand manipulation skills. Through these activities, the child can learn to move their hands and fingers more efficiently during all activities that require precise movements and fine motor skills (e.g. grasping objects, drawing, writing, cutting with scissors, tying shoes, buttoning clothes).

Therapy is particularly helpful for children with developmental disorders, ASD, cerebral palsy, and ADHD. The benefits of hand therapy include increased hand strength and dexterity, improved motor coordination, and increased self-confidence and independence for the child.

Indications for hand therapy include:

Difficulties in the area of graphomotor skills (e.g. illegible handwriting, problems with cutting with scissors)
Difficulties in self-care (e.g. dressing independently, buttoning clothes, tying shoes, using utensils)
Difficulties with performing precise movements or manipulating objects
Sensory integration disorders
Visual-motor coordination disorders
Fine motor coordination disorders due to abnormal muscle tension (difficulty holding crayons)
Abnormal body posture

Goals of hand therapy include:

Improving range of motion in joints and increasing muscle strength
Stimulating the development of gross motor skills (spine, shoulders, arms) and fine motor skills (wrist, hand, fingers)
Improving body posture while writing
Identifying difficulties and improving motor skills
Analyzing graphomotor skills
Developing proper hand positioning while writing
Improving grip and manipulation skills for self-care
Developing visual-motor coordination
Strengthening concentration
Improving the midline crossing ability

Price list for hand therapy:

Consultation 60 min – 230 PLN
Hand therapy:
30 min – 160 PLN
45 min – 180 PLN
60 min – 200 PLN