Promocja!

Trener Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości 20-21.05 Warszawa

699,00 

Kategorie: ,

Opis

Jedno szkolenie – dwa certyfikaty!

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych, zapraszamy Cię na nasze szkolenie trenerskie, które zakończy się przyznaniem dwóch certyfikatów.

Cena za udział w szkoleniu wynosi 799 zł, ale do końca marca obowiązuje promocja i koszt to tylko 699 zł.

Termin: 20-21 maja 2023 w sobotę w godzinach 10:30 – 17:30 (z przerwą 75 minut) oraz w niedzielę w godzinach 10-15.
Miejsce: Warszawa, ulica Niedźwiedzia 4b (przedostatni lokal na podwórku)

Program szkolenia:

Sobota:

Dzieci z zaburzeniami zachowania, Zespołem Aspergera, ADHD, Autyzmem – jako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.
Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne.
Tworzenie grup TUS, przyjmowanie do grupy, jak kwalifikować dzieci do grup.
Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci, z omówieniem wskazówek do pracy z dziećmi z autyzmem.
Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka.
Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności.
Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy.
Prezentacja i omówienie przydatnych pomocy.
W co wyposażyć gabinet do prowadzenia zajęć z TUS i TKZ.

Niedziela – Trening Kontroli Złości:

Trening Kontroli Złości – jak uczyć dzieci kontrolowania negatywnych emocji, scenariusze zajęć.
Nauka radzenia sobie ze złością – omówienie harmonogramu zajęć, poszczególnych sesji, scenariusze.
Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Praca z zachowaniami agresywnymi, jak interweniować na trudne zachowania dzieci, agresywne zachowania uczestników zajęć.
Jak prowadzić dokumentację z zajęć.

Uczestnicy otrzymają w ramach szkolenia wiele wartościowych materiałów i narzędzi. Do podstawowych materiałów szkoleniowych należą skrypty, które pomogą prowadzącemu dokładnie przygotować się do zajęć, jak również kwestionariusze dla rodziców i do ewaluacji zajęć, które pozwolą na śledzenie postępów uczestników.

Dodatkowo, uczestnicy otrzymają kwestionariusz wywiadu z rodzicami, który umożliwi im poznanie indywidualnych potrzeb i wyzwań, jakie stawia przed nimi każdy z podopiecznych. Scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem oraz Treningu kontroli złości pozwolą na zaplanowanie i przeprowadzenie skutecznych zajęć terapeutycznych, które zaspokoją potrzeby uczestników.

Aby ułatwić prowadzenie zajęć, uczestnicy otrzymają również wzory kart pracy oraz dwa filmy szkoleniowe: „Jak przygotować salę/gabinet do zajęć TUS” oraz „Procedury na zachowania trudne, niebezpieczne, agresywne – interwencje Trenerów na zajęciach”, prowadzone przez doświadczoną specjalistkę, Joannę Andrzejewską. Wszystkie te materiały i narzędzia są niezwykle wartościowe dla osób pracujących z osobami z autyzmem i pozwolą im na lepsze zrozumienie tej niezwykle złożonej i wymagającej pracy tematyki. Ponadto, uczestnicy będą mieli tygodniowy dostęp do mailowych konsultacji z prowadzącym, co pozwoli im na zadawanie pytań oraz uzyskanie fachowej pomocy w trudnych sytuacjach.

Faktury imienne – wystawiamy na życzenie, chęć otrzymania należy zgłosić najpóźniej 3 miesiące od dnia zakupu.
Faktury na firmę – wystawiamy, tylko jeśli w adnotacji do zamówienia znalazł się poprawny numer NIP, paragony drukujemy na bieżąco, po wydrukowaniu paragonu bez numeru NIP nie ma możliwości wystawienia faktury na firmę.

Odroczone płatności dla placówek – wystawiamy z 14-dniowym terminem płatności, zapisu na szkolenie należy dokonać drogą mailową podając dane do faktury, imię i nazwisko uczestników oraz ich adresy mailowe.

Certyfikacja:
Osoby, które będą obecne na całym pierwszym i drugim dniu szkolenia oraz będą miały opłacony udział, otrzymają w zaliczeniu dwa Certyfikaty Trenera Umiejętności Społecznych, Trenera Kontroli Złości. Obydwa certyfikaty uprawniają do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych.

Prowadzącym szkolenie będzie:

Michał Przybyłowicz

• magister pedagogiki społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, w trakcie studiów na kierunku psychologia kliniczna, a także słuchacz studium psychoterapii dzieci i młodzieży oraz certyfikacji psychoterapeuty w nurcie PSR/TSR
• trener oświaty, konsultant, ekspert w projektach Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  i Kształcenia Praktycznego;
• trener w zakresie profilaktyki agresji, cyberprzemocy i uzależnień w Centrum Edukacji i Profilaktyki „Dialog” z Krakowa;
• ekspert Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie, w zakresie profilaktyki problemowej uzależnień oraz współpracy szkoły z rodzinami uczniów;
• specjalista i doradca metodyczny w zakresie pedagogiki szkolnej, pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania   i agresywnym, indywidualizacji procesów nauczania i wychowania, pracy z uczniem zdolnym, komunikacji interpersonalnej;
• terapeuta oraz diagnosta- specjalista w zakresie systemowej terapii rodzin, par, małżeństw, pedagogicznej terapii problemowej dzieci, młodzieży i dorosłych, terapii pedagogicznej w zakresie dysleksji rozwojowej, problematyki uzależnień;
• trener umiejętności społecznych oraz treningu kontroli złości, a także warsztatów w zakresie pracy z dzieckiem                             ze spektrum autyzmu oraz ADHD;
• nauczyciel akademicki- wykładowca przedmiotów pedagogicznych, kursów trenerskich oraz języka migowego;
• wykładowca podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji pedagogicznych w zakresie kreatywności  w nauczaniu, pracy z uczniem zdolnym, metody tutoringu i mentoringu w pracy z uczniem zdolnym;
• realizator i ekspert merytoryczny Rządowego Programu „Bezpieczna+” realizowanego w szkołach w całej Polsce;
• dyrektor Centrum Pedagogiki Praktycznej/oddział w Warszawie;
• członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty;
• członek Zespołu Zadaniowego Pedagogiki Szkolnej Polskiej Akademii Nauk;
• swoje doświadczenie pedagogiczne zdobywał na stanowiskach nauczyciela w klasach 0-3 szkoły podstawowej, wychowawcy świetlicy szkolnej, pedagoga szkolnego oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także jako dyrektor szkoły;
• autor ogólnopolskiego programu: „Scrabble w szkole” realizowanego w ponad 4000 szkół w całej Polsce;
• autor programu: „Zabawy językiem migowym czyli kurs języka migowego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym                                 i przedszkolnym”;
• współautor programu: Dziecięce muzyKreacje. Program rozwijania kompetencji dzieci poprzez gry i zabawy muzyczno-ruchowe;
• autor programów szkoleniowych dla nauczycieli w obszarach komunikacji interpersonalnej, współpracy z rodzicami oraz profilaktyki uzależnień;
• autor projektów: Szkoła kreatywnych wychowawców, Szkoła Pozytywnej Atmosfery;
• trener szkoleń dla animatorów, kursów wychowawców i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży;
• autor programu Szkolny Animator Kultury,
• zwolennik twórczej edukacji, którego motto brzmi: „Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiąza
– niektóre  z nich wymagają jedynie więcej czasu”;
• licencjonowany instruktor Zumba Fitness®Basic1, Basic 2, Zumba Kids&Junior®, Zumba®Gold, Zumba Toning- wykorzystuje taniec m.in.  w nauce komunikacji interpersonalnej, autor programu: Zumba® w komunikacji- dla uczniów oraz nauczycieli (w tym całych rad pedagogicznych);
• dotychczas zrealizował ponad 13 000 godzin szkoleń, warsztatów i wykładów.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych, zmiany adresu lub terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator o wszelkich zmianach jest zobowiązany do powiadomienia uczestników.